peotect

F'Fumax, aħna nifhmu li huwa kruċjali li d-disinn tal-klijent jinżamm kunfidenzjali.Fumax jiżgura li l-impjegati ma jiżvelaw l-ebda dokument tad-disinn lil xi partijiet terzi sakemm ma jkunx hemm approvazzjoni bil-miktub mill-klijenti.

Fil-bidu tal-kooperazzjoni, aħna niffirmaw NDA għal kull klijent.Kampjun NDA tipiku kif hawn taħt:

FTEHIM REĊIPROKU TA' NUQQAS TA' ŻVELAR

Dan il-Ftehim Reċiproku ta’ Nuqqas ta’ Żvelar (il-“Ftehim”) isir u jiddaħħal f’dan id-DDMMYY, minn u bejn:

Fumax Technology Co., Ltd.Kumpanija/Korporazzjoni taċ-ĊINA (“XXX”), bil-post prinċipali tan-negozju tagħha li jinsab fi 27-05#, Blokk tal-Lvant, kwadru YiHai, Chuangye Road, Nanshan, Shenzhen, Ċina 518054,

u;

KlijentCompany, bil-post prinċipali tan-negozju tiegħu jinsab f'1609 av.

minn hawn 'il quddiem imsejjaħ taħt dan il-Ftehim bħala 'Parti' jew 'Partijiet'.Il-validità ta' dan id-dokument hija ta' 5 snin mid-data tal-firma.

XHIEDA:

BILLI, il-Partijiet għandhom il-ħsieb li jesploraw opportunitajiet ta' negozju reċiproku u, b'rabta ma' dan, jistgħu jiżvelaw lil xulxin informazzjoni kunfidenzjali jew proprjetarja.

ISSA, GĦALHEKK, il-Partijiet hawnhekk jaqblu kif ġej:

ARTIKOLU I - INFORMAZZJONI PROPRIETarja

Għall-finijiet ta' dan il-Ftehim, "Informazzjoni Proprjetarja" għandha tfisser informazzjoni bil-miktub, dokumentarja jew orali ta' kwalunkwe tip żvelata minn waħda mill-Partijiet lill-oħra u mmarkata mill-Parti li tiżvela b'leġġenda, timbru, tikketta jew marka oħra li tindika n-natura proprjetarja jew kunfidenzjali tagħha. , inklużi, iżda mhux limitati għal, (a) informazzjoni ta' negozju, ippjanar, kummerċjalizzazzjoni jew natura teknika, (b) mudelli, għodda, ħardwer u softwer, u (c) kwalunkwe dokument, rapporti, memoranda, noti, fajls jew analiżi ippreparat minn jew f'isem il-Parti riċeventi li jkun fihom, jiġbru fil-qosor jew huma bbażati fuq xi wieħed minn dak preċedenti."Informazzjoni Proprjetarja" m'għandhiex tinkludi informazzjoni li:

(a) tkun disponibbli pubblikament qabel id-data ta' dan il-Ftehim;

(b) isir disponibbli pubblikament wara d-data ta' dan il-Ftehim permezz ta' ebda att ħażin tal-Parti li tirċievi;

(c) hija pprovduta lil oħrajn mill-parti li tiżvela mingħajr restrizzjonijiet simili fuq id-dritt tagħhom li jużaw jew jiżvelaw;

(d) tkun magħrufa bi dritt mill-Parti riċeventi mingħajr ebda restrizzjoni proprjetarja fil-ħin tar-riċevuta ta’ tali informazzjoni mill-Parti li tiżvela jew issir magħrufa bi dritt mill-Parti li tirċievi mingħajr restrizzjonijiet proprjetarji minn sors ieħor għajr il-Parti li tiżvela;

(e) tkun żviluppata b'mod indipendenti mill-Parti li tirċievi minn persuni li ma kellhomx aċċess, direttament jew indirettament, għall-Informazzjoni Proprjetarja;jew

(f) huwa obbligat li jiġi prodott taħt ordni ta' qorti ta' ġurisdizzjoni kompetenti jew taħrika amministrattiva jew governattiva valida, sakemm il-Parti li tirċievi tinnotifika minnufih lill-Parti li tiżvela b'tali avveniment sabiex il-Parti li tiżvela tkun tista' tfittex ordni protettiva xierqa.

 

Għall-fini ta' l-eċċezzjonijiet ta' hawn fuq, żvelar li huwa speċifiku, eż. fir-rigward ta' prattiċi u tekniki ta' inġinerija u disinn, prodotti, softwer, servizzi, parametri operattivi, eċċ. m'għandhomx jitqiesu li jkunu fl-eċċezzjonijiet ta' hawn fuq sempliċement minħabba li huma mħaddna minn żvelar ġenerali li jkun fid-dominju pubbliku jew fil-pussess tar-Riċevitur.Barra minn hekk, kwalunkwe kombinazzjoni ta’ karatteristiċi m’għandhiex titqies li tkun fl-eċċezzjonijiet ta’ hawn fuq sempliċement minħabba li l-karatteristiċi individwali tagħhom ikunu fid-dominju pubbliku jew fil-pussess tar-Riċevitur, iżda biss jekk il-kombinazzjoni nnifisha u l-prinċipju ta’ tħaddim tagħha jkunu fil-pubbliku. dominju jew fil-pussess tal-Parti li tirċievi.

 

ARTIKOLU II - KONFIDDENZJALITÀ

(a) Il-Parti li tirċievi għandha tipproteġi l-Informazzjoni Proprjetarja kollha tal-Parti li tiżvela bħala informazzjoni kunfidenzjali u proprjetarja u, ħlief bil-kunsens bil-miktub minn qabel tal-Parti li tiżvela jew kif ipprovdut b’mod ieħor speċifikament hawnhekk, m’għandhiex tiżvela, tikkopja jew tqassam tali Informazzjoni Proprjetarja lil kull individwu, korporazzjoni jew entità oħra għal perjodu ta’ ħames (5) snin mid-data tal-iżvelar.

(b) Ħlief b'rabta ma' kwalunkwe proġett konġunt bejn il-Partijiet, il-Parti li tirċievi m'għandhiex tagħmel użu mill-Informazzjoni Proprjetarja tal-Parti li tiżvela għall-benefiċċju tagħha stess jew għall-benefiċċju ta' kwalunkwe individwu, korporazzjoni jew entità oħra;għal aktar ċertezza, il-preżentata ta’ applikazzjoni għal privattiva taħt il-liġijiet ta’ kwalunkwe pajjiż mill-Partijiet riċeventi bbażata, direttament jew indirettament, fuq l-Informazzjoni Proprjetarja tal-Parti li tiżvela għandha tkun strettament ipprojbita, u jekk tali applikazzjoni għal privattiva jew reġistrazzjoni ta’ privattiva sseħħ bi ksur ta’ dan il-Ftehim, id-drittijiet kollha tal-Partijiet riċeventi fuq l-imsemmija applikazzjoni għall-privattiva jew reġistrazzjoni tal-privattiva għandhom jiġu mgħoddija għal kollox lill-Parti li tiżvela, mingħajr ebda spiża għal din tal-aħħar, u flimkien ma’ kwalunkwe rikors ieħor għall-ħsara.

(c) Il-Parti li tirċievi m'għandhiex tiżvela l-Informazzjoni Proprjetarja tal-Parti li tiżvela kollha jew xi parti minnha lil xi affiljati, aġenti, uffiċjali, diretturi, impjegati jew rappreżentanti (kollettivament, "Rappreżentanti") tal-Parti li tirċievi ħlief fuq il-ħtieġa li- taf bażi.Il-Parti li tirċievi taqbel li tinforma lil kwalunkwe Rappreżentant tagħha li jirċievi l-Informazzjoni Proprjetarja tal-Parti li tiżvela dwar in-natura kunfidenzjali u proprjetarja tagħha u dwar l-obbligi ta’ tali Rappreżentant fir-rigward taż-żamma ta’ tali Informazzjoni Proprjetarja f’konformità mat-termini ta’ dan il-Ftehim.

(d) Il-Parti li tirċievi għandha tuża l-istess grad ta’ attenzjoni biex tipproteġi l-kunfidenzjalità tal-Informazzjoni Proprjetarja żvelata lilha kif tuża biex tipproteġi l-Informazzjoni Proprjetarja tagħha stess, iżda f’kull każ għandha tuża mill-inqas grad raġonevoli ta’ kura.Kull Parti tirrappreżenta li tali grad ta' kura jipprovdi protezzjoni adegwata għall-informazzjoni proprjetarja tagħha stess.

(e) Il-Parti li tirċievi għandha immedjatament tavża lill-Parti li tiżvela bil-miktub dwar kwalunkwe misapproprjazzjoni jew użu ħażin minn kwalunkwe persuna tal-Informazzjoni Proprjetarja tal-Parti li tiżvela li l-Parti li tirċievi tkun taf biha.

(f) Kwalunkwe dokument jew materjal li jingħata minn jew f'isem il-Parti li tiżvela, u l-Informazzjoni Proprjetarja l-oħra kollha fi kwalunkwe forma, inklużi dokumenti, rapporti, memoranda, noti, fajls jew analiżi ppreparati minn jew f'isem il-Parti li tirċievi, inklużi l-kopji kollha ta’ dawn il-materjali, għandhom jintbagħtu lura minnufih mill-Parti li tirċievi lill-parti li tiżvela fuq talba bil-miktub mill-Parti li tiżvela għal kwalunkwe raġuni.

 

ARTIKOLU III - L-EBDA LIĊENZJI, GARANZIJI JEW DRITTIJIET

L-ebda liċenzja lill-Parti riċeventi taħt xi sigrieti kummerċjali jew privattivi ma hija mogħtija jew impliċita bit-twassil ta’ Informazzjoni Proprjetarja jew informazzjoni oħra lil dik il-Parti, u l-ebda informazzjoni trażmessa jew skambjata ma għandha tikkostitwixxi xi rappreżentazzjoni, garanzija, assigurazzjoni, garanzija jew inċentiv fir-rigward ta’ il-ksur ta' privattivi jew drittijiet oħra ta' oħrajn.Barra minn hekk, l-iżvelar ta' Informazzjoni Proprjetarja mill-Parti li tiżvela m'għandux jikkostitwixxi jew jinkludi ebda rappreżentazzjoni jew garanzija dwar l-eżattezza jew il-kompletezza ta' tali informazzjoni.

 

ARTIKOLU IV - RIMEDJU GĦAL Ksur

Kull Parti li tirċievi tirrikonoxxi li l-Informazzjoni Proprjetarja tal-Parti li tiżvela hija ċentrali għan-negozju tal-Parti li tiżvela u ġiet żviluppata minn jew għall-Parti li tiżvela bi spiża sinifikanti.Kull Parti riċeventi tirrikonoxxi wkoll li d-danni ma jkunux rimedju adegwat għal kwalunkwe ksur ta’ dan il-Ftehim mill-Parti li tirċievi jew mir-Rappreżentanti tagħha u li l-Parti li tiżvela tista’ tikseb eżenzjoni inġuntiva jew eżenzjoni ġusta oħra biex tirrimedja jew tipprevjeni kwalunkwe ksur jew mhedded ta’ ksur ta’ dan il-Ftehim. mill-Parti li tirċievi jew minn xi Rappreżentanti tagħha.Tali rimedju m'għandux jitqies bħala r-rimedju esklussiv għal kwalunkwe ksur bħal dan ta' dan il-Ftehim, iżda għandu jkun flimkien mar-rimedji l-oħra kollha disponibbli bil-liġi jew b'ekwità għall-Parti li tiżvela.

 

ARTIKOLU V – L-EBDA SOLLICITAZZJONI

Ħlief il-kunsens bil-miktub minn qabel tal-parti l-oħra, l-ebda parti, u lanqas xi wieħed mir-Rappreżentanti rispettivi tagħhom, mhu se jitlob jew jikkawża li jiġi solleċitat għal impjieg xi impjegat tal-parti l-oħra għall-perjodu ta’ ħames (5) snin mid-data ta’ dan.Għall-finijiet ta' din it-taqsima, solleċitazzjoni m'għandhiex tinkludi solleċitazzjoni ta' impjegati fejn tali solleċitazzjoni tkun biss permezz ta' reklamar f'perjodiċi ta' ċirkolazzjoni ġenerali jew ditta ta' tfittxija għall-impjegati f'isem parti jew ir-Rappreżentanti tagħha, sakemm il-parti jew ir-Rappreżentanti tagħha ma jkunux għamlu. jidderieġi jew jinkoraġġixxi lil din id-ditta tat-tiftix biex titlob impjegat imsemmi speċifikament jew il-parti l-oħra.

 

ARTIKOLU VII - MIXXELLANJI

(a) Dan il-Ftehim fih il-ftehim kollu bejn il-Partijiet u jieħu post il-fehimiet kollha preċedenti bil-miktub u orali relatati mas-suġġett tiegħu.Dan il-Ftehim ma jistax jiġi modifikat ħlief bi ftehim bil-miktub iffirmat miż-żewġ Partijiet.

(b) Il-kostruzzjoni, l-interpretazzjoni u t-twettiq ta’ dan il-Ftehim, kif ukoll ir-relazzjonijiet legali tal-Partijiet li joħorġu minnu, se jkunu rregolati minn u interpretati skont il-liġijiet tal-Kanada, mingħajr ma jitqiesu l-għażla jew il-kunflitt tad-dispożizzjonijiet tal-liġi tiegħu. .

(c) Huwa mifhum u miftiehem li l-ebda nuqqas jew dewmien minn xi waħda mill-Partijiet fl-eżerċizzju ta’ kwalunkwe dritt, poter jew privileġġ taħt dan m’għandu jopera bħala rinunzja tiegħu, u lanqas m’għandu xi eżerċizzju wieħed jew parzjali tiegħu jipprekludi kwalunkwe eżerċizzju ieħor jew ieħor tiegħu, jew il- eżerċizzju ta’ kwalunkwe dritt, poter jew privileġġ ieħor taħt dan.L-ebda rinunzja ta' xi termini jew kundizzjonijiet ta' dan il-Ftehim ma għandha titqies bħala rinunzja ta' kwalunkwe ksur sussegwenti ta' kwalunkwe terminu jew kundizzjoni.Ir-rinunzji kollha għandhom ikunu bil-miktub u ffirmati mill-parti li tkun qed tfittex li tkun marbuta.

(d) Jekk xi parti minn dan il-Ftehim għandha tinżamm mhux infurzabbli, il-bqija ta' dan il-Ftehim xorta waħda jibqa' fis-seħħ u fis-seħħ sħiħ.

(e) L-iżvelar ta’ Informazzjoni Proprjetarja hawn taħt m’għandux jiġi interpretat li jobbliga lil xi waħda mill-Partijiet (i) li tidħol fi kwalunkwe ftehim jew negozjar ieħor ma’ jew tagħmel xi żvelar ieħor lill-Parti l-oħra hawnhekk, (ii) li toqgħod lura milli tidħol fi kull ftehim jew negozjar ma' xi terza persuna dwar l-istess suġġett jew xi suġġett ieħor, jew (iii) li jżomm lura milli jwettaq in-negozju tiegħu b'kull mod li jagħżel;sakemm, madankollu, b'rabta mat-twettiq ta' sforzi taħt is-subparagrafi (ii) u (iii), il-Parti li tirċievi ma tikser l-ebda waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan il-Ftehim.

(f) Sakemm ma jkunx meħtieġ mod ieħor mil-liġi, ebda avviż pubbliku ma jista' jsir minn xi waħda mill-Partijiet dwar dan il-Ftehim jew id-diskussjonijiet relatati mingħajr l-approvazzjoni bil-miktub minn qabel tal-Parti l-oħra.

(g) Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Ftehim huma għall-benefiċċju tal-Partijiet hawnhekk u s-suċċessuri u l-assenjaturi permessi tagħhom, u l-ebda parti terza ma tista' tfittex li tinforza, jew għandha tibbenefika minn, dawn id-dispożizzjonijiet.

B'XHIEDA TA' DAN, il-Partijiet hawnhekk esegwiw dan il-Ftehim mid-data l-ewwel miktuba hawn fuq.